ಸುಗ್ರಾಮ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ

ದೇಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಚಲನೆ! ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ “ಸುಗ್ರಾಮ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ”ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಗ್ರಾಮೋದ್ಧಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ದೊರಕಿಸುವ ಏಕೈಕ ಯೋಜನೆ!Leave a Reply